Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>
Afscheidsbrief bisschop Frans Wiertz oktober 2017
Lees meer >>>
Allerheiligen en Allerzielenvieringen en zegening van de graven in onze clusterparochies
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 21-10-2017
17.45 uur

Eucharistieviering
29e zondag door het jaar Ev. Mt. 22, 15-21
Lees meer >>>
Dinsdag 24-10-2017
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Zondag 29-10-2017
11.00 uur

Eucharistieviering
30e zondag door het jaar Viering van het Hoogfeest van Allerheiligen
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Zin-vol Zinvol

‘‘‘Als het ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit het geluk dus eigenlijk overal’

 Afscheidsbrief bisschop Frans Wiertz oktober 2017

Boodschap aan de gelovigen vanhet bisdom Roermond

Roermond. 04 okt. 2017, feestdag van St. Franciscus,

Broeder en zusters,

‘Jezus Christus is dezelfde: heri, hodie, cras.’ Zo schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën: Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’ (Hebr., 13,8). De wereld verandert, de tijden veranderen en de Kerk verandert natuurlijk ook.

Maar onze opdracht blijft dezelfde: om in elke periode Christus te verkondigen en zijn evangelie uit te dragen tot aan het uiteinde van de aarde.  

Het is nu meer dan vierentwintig jaar geleden dat de

h. paus Johannes Paulus II mij benoemd heeft tot bisschop van Roermond. De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om vanuit dit ambt Christus uit te dragen.

Ik heb vaker gezegd dat het een taak is, waar je meer mensen voor nodig hebt. Eén man alleen, bezit niet alle talenten die nodig zijn om het ambt van bisschop in te vullen. Gelukkig mag ik zeggen dat ik in al die jaren ondersteund ben door onmiddellijke medewerkers bij het bisdom, in de staf, het kapittel, de adviesraden, het grootseminarie, het priester-diakencollege, door pastoraal werkers en catechisten en door vele vrijwilligers in kerkbesturen, werkgroepen en parochies. Zij allen -u allen- hebt mij door daad en gebed geholpen om het bisschopsambt invulling te geven via liturgie, catechese, diaconie en pastoraat. Allen heel veel dank daarvoor. Heel speciaal geldt mijn dank voor mijn hulpbisschop Everard de Jong en vicaris-generaal mgr. Hub Schnackers en hun directe voorgangers in die functies, met wie ik in grote hartelijkheid en op vriendschappelijke wijze heb mogen samenwerken. Mijn dank jegens alle mensen die zich - ieder op hun eigen wijze- ingespannen hebben om Christus te verkondigen, is onmetelijk groot. De Kerk in het bisdom Roermond, zoals wij die nu kennen, is voor een groot deel aan hen te danken. Uiteraard ben ik mij bewust van mijn beperkingen, zondigheden en tekorten. Ik realiseer me dat er in de loop van de jaren onder u ook mensen zijn geweest, die zich door mijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. Daarvoor wil ik een beroep doen op uw gave tot vergeving. Pasgeleden heeft paus Franciscus alle bisschoppen nog eens opgeroepen om met 75 jaar hun ontslag aan te bieden. Omdat ik op 2 december a.s. 75 jaar hoop te worden, heb ik enkele maanden geleden mijn ontslag aangeboden aan de paus en inmiddels een positieve reactie van hem daarop ontvangen. In mijn ontslagbrief heb ik de paus tevens verzocht om mij na 2 december niet te benoemen tot administrator van ons bisdom. Dit i.v.m. met mijn sterk verminderd gezichtsvermogen. Dat betekent dat ik op 2 december ook echt mijn bisschoppelijke activiteiten beëindig. Het kerkelijk recht biedt in canon 412 en 413 een bisschop die verhinderd is zijn pastorale taak in zijn bisdom te vervullen, de mogelijkheid om het kapittel een waarnemend bestuurder te laten aanwijzen.  Deze zal in mijn naam het bisdom besturen, totdat een nieuwe bisschop benoemd is en zal aantreden. Op zaterdag 09 december zal ik tijdens een feestelijke dankviering in de St. Christoffelkathedraal en aansluitend een ontvangst in De Oranjerie in Roermond afscheid nemen. Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest. Ik ga afscheid van u nemen in de zekerheid dat Christus dezelfde blijft die Hij was, die Hij nu is en die Hij in de toekomst zal zijn: de Zoon van de levende God, onze Verlosser, op wie wij al onze hoop mogen vestigen, gisteren, vandaag en morgen.

Graag vraag ik bij deze gelegenheid uw gebed voor een goede opvolger op de zetel van Roermond. Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, die in heel ons bisdom zo geliefd is, wens ik u veel heil en zegen. Vanuit mijn nieuwe woonplaats Maastricht hoop ik nog enkele jaren in gebed met u verbonden te mogen blijven. Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God. 

+ Frans Wiertz, bisschop van RoermondAllerheiligen en Allerzielenvieringen en zegening van de graven in onze clusterparochies

Om u tijdig te informeren én voor de duidelijkheid volgen hieronder de data waarop in onze parochies Allerheiligen en Allerzielen wordt gevierd. Die ene dag in het jaar dat wij gezamenlijk en in het bijzonder onze dierbaren gedenken en stilstaan bij, moeder, vader, broer of zus, man of vrouw, of zelfs het kind dat we altijd meedragen in ons hart.

Hoogfeest van Allerheiligen:

Haelen: zaterdag 28 oktober 18.00 u.

Buggenum: zaterdag 28 oktober 19.15 u.

Horn: zondag 29 oktober 11.00 u.

Nunhem: woensdag 01 november 09.00 u.

 

Allerzielenlof en zegening van de graven:

Horn: > Attentie<  op zondag 29 oktober worden de graven op het oude kerkhof (bij de kerk) aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u. gezegend.  Zegt het voort!!

Horn: Allerzielenlof op zondag 29 oktober 13.30 u. in de kerk met aansluitend én uitsluitend zegening van de graven op de Algemene begraafplaats aan de Haelerweg.

Nunhem: Allerzielenlof op zondag 29 oktober 15.30 u. in de kerk, met aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof rond de kerk.

 

Allerzielenlof:

Haelen: Allerzielenlof zondag 05 november 13.30 u. in de kerk, aansluitend zegening van de graven op het kerkhof

Buggenum: Allerzielenlof zondag 05 november om 15.30 u. met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof

Wilt u dit a.u.b. ook doorgeven aan uw familie, vrienden en kennissen. Bij voorbaat onze dank.

U kunt dit bericht ook vinden op onze website:

www.martinuskerkhorn.nl  en onze federatiesite:

www.parochiefederatie.nlData Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2017

2017

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

 • 31 oktober in Haelen. Mt. 23, 1-12. Strafrede tegen de Farizeeën (31ste zondag jaar A)
 • 28 november in Neer. Mc. 13, 33-37. Weest waakzaam. (1e zondag van de Advent jaar B )
 • 12 december in Haelen. Joh. 1, 19-34 Het getuigenis van Johannes de Doper. (3e zondag van de Advent jaar B)

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 Bijbelgespreksavonden De Bijbel nader verklaard

Sinds 2012 vinden er in ons cluster éénmaal per maand, gespreksavonden plaats rondom de Bijbel. Tot nu toe is het een constant succes gebleken. Ook dit jaar 2017 willen wij daar graag een vervolg aan geven.

Niet aan de hand van een cursus maar door deze maandelijkse verdiepingsavond. Iedereen :  Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, is van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een evangelie, meestal het evangelie van de eerstvolgende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek zal plaats vinden aan de hand van b.v. de volgende vragen:

Wat is de inhoud?  Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms ook gecompliceerde verhalen in de Bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu?

Met andere woorden: aan de hand van een Bijbelverhaal, willen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan, voor onze tijd, concretiseren. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de laatste dinsdag van de maand,van 20.00 u.  tot 21.30 u. De avonden zullen afwisselend gehouden worden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Gespreksleider: Pastoor Constantijn Dieteren. Loop gerust eens vrijblijvend binnen. Deelname is gratis en u bent van harte welkom.

De volgende data in het 2e halfjaar zijn:

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

 • 31 oktober in Haelen. Mt. 23, 1-12. Strafrede tegen de Farizeeën (31ste zondag jaar A)
 • 28 november in Neer. Mc. 13, 33-37. Weest waakzaam. (1e zondag van de Advent jaar B ) 
 • 12 december in Haelen. Joh. 1, 19-34 Het getuigenis van Johannes de Doper. (3e zondag van de Advent jaar B)

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.Tarieven van 2016-2018 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  €  25,-  (per 01 januari 2018:  € 27,50 )

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 10,-  (per 01 januari 2018:  €  12,50 )

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies €  50,-,-                                                                              (per 01 januari 2018:  € 62,50 )
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 100,-  
                                                                                ( per 01 januari 2018:  € 125,- )
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 200,-  
                                                                                (per 01 januari 2018:  € 250,- ) 

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies € 125,-   (per 01 januari 2018:  €  137,50 )
 • Voor 10 jaar: alle parochies € 250,-   (per 01 januari 2018:  €  275,-    )
 • Voor 20 jaar: alle parochies € 500,-   (per 01 januari 2018:  €  550,-   )

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies € 250,- 
                                                                               (per 01 januari 2018:  €  275,-  )
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies € 400,- 
                                                                                (per 01 januari 2018:  €  440,- )
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 400,- (per 01 januri 2018:  € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies: € 400,-  opm. A)  (per 01 januari 2018:  € 440,-  )

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies € 400,- opm. A)  (per 01 januari 2018:  €  440,-  )

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018:  €  440,- )

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018:  € 440,- )

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: € 400,-  (per 01 januari 2018 : €  440,- )

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: € 25,-  (per 01 januari 2018:  €  27,50  )

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: € 50,-   (per 01 januari 2018:  €  60,-  )

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: € 50,-  (per 01 januari 2018:  €  60,-)

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.DOOPVOORBEREIDINGSAVONDEN in het 1e halfjaar 2017 [week 1 Hunsel, week 3 Haelen]

TIJDSTIP: VAN 20.00 UUR TOT 21.30 UUR 
Contactpersoon Hunsel: Mariëlle Aendenromer,563199
Contactpersoon Haelen: Marrije Vos, 592077 / 06 49872802

Met ingang van September de eerste en de derde dinsdag in de maand.

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest     

Nieuw schema 2017 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

oktober

 • dinsdag  17 oktober   Haelen   Lipsch

november

 • dinsdag  07 november   Hunsel   Maessen
 • dinsdag  21 november   Haelen   Vankan

december

 • dinsdag  05 december   Hunsel   Berkemeijer
 • dinsdag  19 december   Haelen   Dieteren

2018 januari

 • dinsdag  02 januari   Hunsel   Maessen
 • dinsdag  16 januari   Haelen   Lipsch

februari

 • dinsdag  06 februari   Hunsel   Bodden
 • dinsdag  20 februari   Haelen  Vankan

 

 

 

 

 

 Belangrijke data in het nieuwe schooljaar.

Om alvast te noteren:

Doop/dankviering:

Horn: 13 januari 17.45 u.

Presentatie: de communicanten stellen zich voor

Horn: zaterdag 24 februari 17.45 u.

H. Vormsel:            

Horn: vrijdag 23 maart 19.00 u.

Eerste H. Communie:

Horn: donderdag 10 mei  10.30 u.

Dankviering:  na de Eerste H. Communie

Horn: zaterdag 19 mei 17.45 u.Belangrijke data in 2017 en 2018

Belangrijke data in het jaar 2017 

Om alvast te noteren:

De volgende data hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Allerzielenviering en zegening van de graven  

 • Horn: zondag 29 oktober op het 'oude kerkhof' bij de kerk worden aansluitend aan de Eucharistieviering  van 11.00 u de graven gezegend
 • Horn: zondag 29 oktober op de algemene begraafplaats (Haelerweg) worden aansluitend en uitsluitend aan het Allerzielenlof van 13.30 u. de graven gezegend
 • Nunhem: zondag 29 oktober 15.30 u.
 • Haelen: zondag 05 november 13.30 u.
 • Buggenum: zondag 05 november 15.30 u.

Kerstmis:

Kerstavond gezinsmissen:

 • Haelen: zondag 24 december 17.00 u.
 • Horn: zondag 24 december 19.00 u.
 • Buggenum: zondag 24 december 20.30 u.

Nachtmissen:

 • Haelen: zondag 24 december 21.00 u.
 • Nunhem: zondag 24 december 24.00 u.

Hoogfeest van Kerstmis:

 • Nunhem: maandag 25 december 09.30 u.
 • Horn: maandag 25 december 11.00 u.

Tweede kerstdag:

 • Haelen: dinsdag 26 december 11.00 u. voor het gehele cluster

Oud-jaars dankviering:

 • Haelen: zondag 31 december 18.00 u. voor het gehele cluster

Nieuwjaar: met aansluitend gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen

 • Horn: maandag 01 januari 2018 11.00 u. voor het gehele cluster

2018        2018          2018

We kunnen u alvast een aantal belangrijke data doorgeven om in uw agenda te noteren, voor het komende jaar 2018.

Doopdankviering:

 • Horn: zaterdag 13 januari 17.45 u.

Presentatie communicanten:

 • Horn: zaterdag 24 februari 17.45 u.

H. Vormsel:

 • Horn: vrijdag 23 maart om 19.00 u. Vicaris Schnackers

Eerste H. Communie:

 • Horn: donderdag Hemelvaartsdag 10 mei

Dankviering:

 • Horn: zaterdag 19 mei 17.45

 

 webdesign horvers.net